Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ 2/2023
Ngày cập nhật 09/08/2023

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Qúy II Năm 2023

(Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2023)

___________

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

 

Đơn vị tính: Số PAKN

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

...

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý II Năm 2023

(Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2023)

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

435

160

275

0

435

309

126

0

0

 

 

1.1

Thủ tục đăng ký khai sinh

83

40

43

 

83

27

56

 

 

 

 

1.2

Thủ tục đăng ký kết hôn

28

27

1

 

28

15

13

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

 

5

 

5

5

0

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử

41

32

9

 

41

0

41

 

 

 

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

4

 

4

 

4

0

4

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

79

48

31

 

79

79

0

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

195

13

31

 

195

 

195

 

 

 

 

 

Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lĩnh vực: Chứng thực

1303

 

182

0

1301

89

1212

2

2

2

0

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1200

 

 

 

1200

 

1200

 

 

 

 

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

103

 

1303

 

101

89

10

 

 

 

 

3

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

 

1200

0

1

0

0

1

0

 

 

 

Thành lập nhóm trẻ tư thục

1

 

103

 

1

0

0

 

 

 

 

4

Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

83

15

1

0

83

83

 

0

0

 

 

4.1

Lĩnh vực: Người có công

04

 

68

 

04

04

 

 

0

 

 

 

Hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

04

 

 

 

04

04

 

 

 

 

 

4.2

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

79

15

4

 

79

79

04

 

 

 

 

 

Thủ tục "Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

17

15

64

 

17

17

79

 

 

 

 

 

Thủ tục "Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật"

62

0

2

 

62

62

17

 

 

 

 

 

Hồ sơ Người cao tuổi

 

 

62

 

 

 

62

 

 

 

 

 

Đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực: Đất đai

24

16

08

 

16

0

16

0

8

8

0

 

Cấp giấy CNQSD đất theo một cửa liên thông

24

16

8

 

16

0

16

0

8

8

0

 

Đăng ký biến động QSD đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số=(1)
+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

1842

191

1651

0

1832

481

1348

3

10

10

0

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.07b/VPCP/KSTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

“4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý II Năm 2023

(Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

 

PHƯỜNG AN ĐÔNG                   
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Đông, ngày 14 tháng 6 năm 2023

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2023)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

495

 

 

36

33

3

7

6

1

 

1

Bảo trợ xã hội

17

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

62

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Chứng thực

120

0

0

29

27

2

0

0

0

 

4

Đất đai (Cấp huyện)

24

0

0

0

0

0

7

6

1

 

5

Giáo dục và Đào tạo

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

6

Hộ tịch

267

0

0

6

6

0

0

0

0

 

7

Người có công (Cấp huyện)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Ghi chú:         (3) = (4) + (5) = (6) + (9)

                        (6) = (7) + (8)

                        (9) = (10) + (11)

 

Người lập biểu

 

 

 

Trần Thị Minh Thu

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 364.668
Truy cập hiện tại 7