Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024 của UBND phường An Đông
Ngày cập nhật 16/04/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

        Số: 95/QĐ - CTUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              An Đông, ngày 11 tháng 4  năm 2024

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024

của UBND phường An Đông

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

          Xét đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục hồ sơ năm 2024 của UBND phường An Đông, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Trưởng các cơ quan, Đoàn thể thuộc phường và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chi cục Văn thư – Lưu trữ (b/c);

- Phòng Nội vụ (b/c);

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tường Vy

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 798.701
Truy cập hiện tại 63