Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHINHS PHƯỜNG AN ĐÔNG NĂM 2024
Ngày cập nhật 03/04/2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /QĐ-UBND

An Đông, ngày     tháng  01  năm 2024

           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường An Đông

với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường An Đông với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                        - Như Điều 3;          

- UBND tỉnh;                                  

- Sở Nội vụ tỉnh;

- TV Thành ủy;

- TT HĐND thành phố;

- CT và  các PCT UBND thành phố;

- CVP,CVNC;

- Lưu: VT.PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Thị Tường Vy

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2023 phường An Đông

với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND

 ngày        /     /2024   của UBND phường An Đông)

 


Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Ủy ban nhân dân (UBND) phường An Đông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. CCHC phải được tiến hành trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

3. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình công tác năm 2024 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

4. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

5. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định.

6. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và Phường nói riêng.

7. Phấn đấu Chỉ số xếp loại CCHC của phường năm 2024 duy trì ở mức tốt trở lên.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

a) Mục tiêu

- Phấn đấu 100% VBQPPL do HĐND, UBND phường ban hành được rà soát, nhằm bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật;

- Tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân, tăng cường tham vấn ý kiến của cơ quan chuyên môn, đồng thời tăng cường sự kiểm tra, giám sát, phản biện đối với công tác pháp luật, tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng VBQPPL. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

- Triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật năm 2024 tại các cơ quan.Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật.

- Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện chính sách và giám sát thi hành pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Về cải cách TTHC:

a) Mục tiêu

- Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- 100% Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL của địa phương (trong trường hợp được Luật giao) được niêm yết kịp thời.

- 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Tiếp tục duy trì, tối thiểu có 50% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Bộ phận 1 cửa hiện đại của phường.

- 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (trừ một số TTHC đặc thù) được cung cấp và tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của CBCC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 80%.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đạt tối thiểu 85%.

- 95% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức được xử lý dứt điểm; 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý, được giao xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định và quy trình tại các cấp chính quyền.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

b) Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách, kiểm soát TTHC một cách hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ưu tiên tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC được giao gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân tắc trách, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

- Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo.

- Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương; tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tụy phục vụ Nhân dân.

- Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời phát hiện và giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 21/08/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

- Tiếp tục đầu tư, trang cấp phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CCHC, làm việc tại Bộ phận một cửa, nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp với tổ chức, công dân.

3.  Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước:

a) Mục tiêu

- Thực hiện sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế theo kế hoạch của thành phố; rà soát, sắp xếp lại số lượng CBCC của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo theo lộ trình quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng, tập trung thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ;

4. Cải cách chế độ công vụ

a) Mục tiêu

Xây dựng được đội ngũ CBCC có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

b) Nhiệm vụ

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các VBQPPL về xây dựng, quản lý đội ngũ CBCC theo quy định của Luật Cán bộ, công chức bảo đảm xây dựng đội ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục triển khai đánh giá, phân loại CBCC theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chính để đánh giá, sử dụng CBCC và gắn chặt với công tác khen thưởng, kỷ luật.

5. Cải cách tài chính công:

a) Mục tiêu

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện sâu rộng hơn chủ trương xã hội hóa lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoa học và công nghệ, hành chính - tư pháp, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển địa phương.

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

a) Mục tiêu

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,  tạo điều kiện trợ giúp doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới một cách tích cực và hiệu quả.

b) Nhiệm vụ

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế.

- Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình chuyển đổi số.

- Giải pháp đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và quản lý hành chính đất đai.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

a) Mục tiêu

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện báo cáo vào hệ thống báo cáo của thành phố; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu:

+ 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ thành phố đến cấp xã và liên thông với tỉnh, Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định);

+ Triển khai xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành;

+ 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; 60% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

+ 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

+ Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

b) Nhiệm vụ

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố. Xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm về ứng dụng, phát triển CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND phường. Tăng cường đánh giá, đôn đốc triển khai công tác ứng dụng CNTT.

- Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan; áp dụng có hiệu quả Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

- Thực hiện số hóa dữ liệu; tham gia hệ thống báo cáo số của tỉnh.

- Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn phường. Thường xuyên rà soát các TTHC để chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, trả trực tuyến TTHC, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đội ngũ CBCC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

8. Tổ chức chỉ đạo, điều hành:

  a) Mục tiêu

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2024 phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình

- Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQVN thướng xuyên kiểm tra, giám sát công tác CCHC; Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

  b) Nhiệm vụ

  - Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC thành phố.; xây dựng Kế hoạch CCHC cụ thể, khả thi, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể.

  - Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Đăng tải các tài liệu thông tin về CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng đối tượng.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC và đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của CBCC về CCHC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 (Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn phòng HDND&UBND:

- Giúp UBND phường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Đôn đốc các bộp phận chuyên môn xây dựng báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND phường để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung công tác chỉ đạo điều hành công tác cải cách TTHC, kiểm soát và đơn giản hóa TTHC, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC và TTHC nội bộ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; điều hành dựa trên dữ liệu số; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND  thành phố giao theo thời gian thực hiện.

Tham mưu UBND thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ trì triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Bộ phận Tư pháp:

- Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn phường.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nội dung cải cách thể chế trên tại địa phương.

3. Bộ phận Tài chính – Kế hoạch:

- Chủ trì triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung cải cách tài chính công,

- Chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND phường xem xét, quyết định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành công tác CCHC để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

4. Bộ phận Văn hóa xã hội phường

Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để tuyên truyền các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ phận văn phòng để  tổng hợp báo cáo UBND phường  xem xét, chỉ đạo./.

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

 

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian thực hiện

Kính phí triển khai

 

Chương trình tổng thể CCHC

 

 

 

 

 

 

I. Cải cách thể chế

1. Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Huế năm 2024

Kế hoạch

Bộ phận Tư pháp

Các bộ phận liên quan

Trước ngày

30/12/2023

 

 

2. Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Huế kỳ 2019-2024

Kế hoạch

Bộ phận Tư pháp

Các bộ phận liên quan

Trước ngày

30/12/2023

 

 

3. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Huế năm 2024

Kế hoạch

Bộ phận Tư pháp

Các bộ phận liên quan

Trước ngày 15/01/2024

 

 

4. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do HĐND&UBND phường ban hành đúng thẩm quyền và trình tự

Bộ phận Tư pháp

Các bộ phận liên quan

Trong năm 2024

 

 

II.Cải cách TTHC

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá, Kiểm soát  TTHC năm 2024

 Kế hoạch

Văn phòng HĐND&UBND phường

Các bộ phận liên quan

Quý I/2024

 

 

2. Báo cáo kết quả rà soát TTHC, các quy định có liên quan và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC

Báo cáo, Phương án

Văn phòng HĐND và UBND phường

Các bộ phận liên quan

Quý II/2024

 

 

3. Triển khai công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố

Xây dựng kế hoạch Tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị

Văn phòng HĐND và UBND TP

Công chức bộ phận 1 cửa

Thường xuyên

 

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy

1. Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan UBND phường năm 2023

Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, HĐND phường về công tác CCHC năm 2023

Đảng uỷ, HĐND

Văn phòng HĐND và UBND TP

Công chức chuyên môn liên quan

Quý II/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Cung cấp danh sách, cỡ mẫu điều tra

Văn phòng HĐND&UBND phường

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Công chức VHXH

Công chức Địa chính- XD

Trong năm 2024

 

 

IV. Cải cách chế độ công vụ

1. Lập danh sách cử CBCC đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024 theo Kế hoạch của thành phố

Báo cáo

Văn phòng HĐND&UBND phường

CBCC

Năm 2024

 

 

V. Cải cách tài chính công

1. Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị: Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo

Bộ phận Tài chính – Kế hoạch

CBCC, Người lao động

Trong năm 2024

 

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2024

Kế hoạch

Văn phòng HĐND&UBND phường

Toàn thể CBCC

Quý I/2024

 

 

2. Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Huế năm 2024

Kế hoạch

Văn phòng HĐND&UBND phường

Toàn thể CBCC

Quý II/2024

 

 

 

 

VII. Công tác chỉ đạo điều hành; tuyên truyền CCHC

Thực hiện chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC UBND  phường năm 2024

Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác đánh giá, xếp loại  CCHC năm 2023

Văn phòng HĐND&UBND phường

Các bộ phận chuyên môn liên quan

Trong năm 2024

 

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

Văn phòng HĐND&UBND phường

Các cơ quan có liên quan

Quý I/2024

 

 

3. Đăng tải các thông tin, bài liên quan công tác CCHC trên Trang  thông tin điện tử của phường

Các tin bài chuyên đề về CCHC

Văn phòng HĐND&UBND phường

 

Năm  2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 790.666
Truy cập hiện tại 42