C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước tại phường An Đông năm 2022
Ngày cập nhật 18/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Số:   23 /QĐ-UBND                                An Đông, ngày  18  tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động

quản lý nhà nước tại phường An Đông năm 2022

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi ahnfh Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc xây dựng và áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Căn cứ tiêu chuẩn 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn 9001: 2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) ban hành ngày 15/9/2015;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2022;

Xét đề xuất của Văn phòng UBND phường An Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định là Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn phường An Đông năm 2022 (đính kèm kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên BCĐ ISO, văn phòng UBND phường, các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH

  • BCĐ ISO thành phố;
  • Phòng Kinh tế TP Huế;
  • Đảng ủy-HĐND phường;
  • BCĐ ISO phường;
  • Các bộ phận chuyên môn liên quan;
  • Lưu: VT.                                                                Trần Thị Tường Vy

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Về việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn

phường An Đông năm 2022

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 23  /QĐ-UBND ngày 18/03/2022

 của UBND phường An Đông )

 

 
 

 

 

 

I. Mục đích-yêu cầu:

1. Mục đích:

          Tiếp tục duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng sau khi có sự điều chỉnh theo bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh chuẩn hóa công bố đối với các phòng ban chuyên môn cấp thành phố và UBND các phường;

          Tiến hành đánh giá nội bộ, kịp thời khắc phục sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu:

          Phải bảo đảm có sự tham gia của lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

          Các quy trình công việc phải chất lượng và bám sát các nội dung công tác của các bộ phận chuyên môn; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

          Tiếp tục duy trì, cải tiến và công bố lại HTQLCL năm 2022 đảm bảo 100% thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động của UBND phường được xây dựng theo các quy trình mẫu đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tập huấn.

          Tiến hành đánh giá nội bộ, kịp thời khắc phục sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa, khắc phục, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

II. Nội dung thực hiện: (đính kèm phụ lục)

III. Kinh phí thực hiện:

          Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 IV. Tổ chức thực hiện:

          Ban chỉ đạo ISO phường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các bộ phận chuyên môn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch.                                                                                                                                                                        

          Thư ký Ban chỉ đạo ISO phường có trách nhiệm xây dựng, công bố, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định và đúng tiến độ công việc đề ra. Đồng thời định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng gửi BCĐ ISO thành phố và Phòng Kinh tế thành phố Huế.

          Bộ phận kế toán có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, gửi cấp có quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

          Các bộ phận chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm rà soát, bổ sung kịp thời các văn bản, quy trình hướng dẫn thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện đúng, kịp thời.

         

                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.745
Truy cập hiện tại 10