C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Đề án “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông”
Ngày cập nhật 18/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   24 /QĐ-UBND

    An Đông, ngày   18  tháng  3  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Đề án “Xây dựng và áp dụng

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

tại UBND phường An Đông”

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc xây dựng và áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Căn cứ tiêu chuẩn 9001: 2015 thay thế tiêu chuẩn 9001: 2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) ban hành ngày 15/9/2015;

          Theo đề nghị của Văn phòng UBND phường An Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO phường An Đông), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà: Trần Thị Tường Vy                    CT. UBND            Trưởng ban

2. Ông: Đặng Hoài Tâm                        PCT. UBND         Phó trưởng ban

3. Ông: Nguyễn Tấn Phụng                    CC VP-TK           Thư ký

4. Ông: Lê Công Thời                           CC ĐC-XD           Thành viên

5. Ông: Trương Hải                               CC TP-HT            Thành viên

6. Bà: Võ Thị Bích Thủy                      CC VH-XH          Thành viên

7. Bà: Hồ Thị Xuân Hương                   CC TC-KT           Thành viên

 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Lập chính sách chất lượng;

- Phân bổ nguồn lực;

- Điều phối, phân công công việc cho Văn phòng và các bộ phận chuyên môn;

- Phối hợp với Ban chỉ đạo và tổ giúp việc BCĐ thành phố lập và thống nhất Kế hoạch soạn thảo tài liệu, đào tạo và phổ biến, áp dụng các tài liệu đến các bộ phận thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và trong suốt quá trình triển khai áp dụng;

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và triển khai có hiệu quả việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 4. Công chức Văn phòng-Thống kê, các ông (bà) có tên tại Điều 1, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • UBND TP Huế;
  • Phòng Kinh tế TP Huế;
  • Đảng ủy-HĐND phường;
  • Như Điều 4;
  • Lưu:VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thị Tường Vy

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.726
Truy cập hiện tại 162