C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường An Đông năm 2022
Ngày cập nhật 18/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 16 /KH-UBND

                   Huế, ngày  25  tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

trên địa bàn phường An Đông năm 2022

 

 

Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Huế; UBND phường An Đông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Phường với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND các cấp đã được xác định cụ thể về trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn liên quan trên địa bàn phường trong hoạt động kiểm soát TTHC.

b) Làm chuyển biến mạnh mẽ hơn tư duy của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

c) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

d) Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

đ) Chuyển đổi số dịch vụ công với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

e) Thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng quy định.

2. Yêu cầu:

a) Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời, có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

b) Bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

c) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

d) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

đ) Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, thực hiện tốt công tác công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa.

4. Triển khai và thực hiện tốt chiến lược 4 không - 1 có “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt; Dữ liệu có chuyển đổi số” kết hợp với đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý.

5. Tăng cường công tác truyền thông về kiểm soát TTHC và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm soát việc thực hiện TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tích hợp các dịch vụ công lên Công Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ

a. Nội dung công việc:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC theo quy trình một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.

- Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND các cấp.

3. Rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

a) Nội dung công việc:

 Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt:

- Lập danh mục rà soát quy định về thủ tục hành chính gồm: Tên TTHC, quy định hành chính có liên quan được rà soát; thời gian thực hiện; căn cứ lựa chọn; dự kiến kết quả rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

b) Cơ quan thực hiện:

- UBND phường đánh giá kết quả rà soát độc lập theo kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022.

c) Thời gian thực hiện:

- Rà soát theo kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2022 từ tháng 01 đến tháng 6.

- Báo cáo kết quả rà soát trước ngày 30/6/2022.

4. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia; trả lời bằng văn bản giấy...

a) Nội dung thực hiện theo quy định tại Chương VI Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ:

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính

- Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận PA, KN.

+ Xử lý các PA, KN của cá nhân tổ chức về quy định hành chính.

- Tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 39 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

b) Cơ quan thực hiện:

- UBND phường và các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

Công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung thực hiện:

- Lồng ghép những buổi sinh hoạt tổ dân phố tuyên truyền cho người dân tại địa phương về các quy định mới về TTHC đã được đơn giản hóa.

- Đăng tin, bài những sáng kiến về cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

b) Cơ quan thực hiện:

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị và  UBND các Phường, xã thực hiện nội dung này.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

2. Công tác kiểm tra giám sát

a) Nội dung thực hiện:

- Tự kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Tự kiểm tra việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

b) Cơ quan thực hiện:

- UBND Phường và các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC chủ trì;

- Công chức đầu mối thực hiện KSTTHC phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

a) Nội dung thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/10/2020 về quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo để tổ chức triển khai thực hiện.

- Cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã thuộc Thành phố phải thống kê đầy đủ các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham mưu giải quyết và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

- Tổng hợp, lập và nộp báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn (bằng văn bản giấy và phần mềm theo dõi, đánh giá công tác KSTTHC).

b) Cơ quan thực hiện:

- Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì tham mưu UBND phường;

- Công chức đầu mối thực hiện KSTTHC tại UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết thủ tục hành chính phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện:

Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Kỳ báo cáo

 

Đơn vị báo

cáo

 

 

Thời hạn gửi báo cáo

Biểu mẫu

Quý I

Quý II

Quý III

Năm

 

 

UBND phường

Chậm nhất ngày 16/03

Chậm nhất ngày 16/6

Chậm nhất ngày 16/9

Chậm nhất ngày 16/12

Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/10/2020

 

Nơi nhận:                                          

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ thành phố;

- Thường trực đảng ủy;

- TT HĐND phường;

- CT và các PCT UBND phường;

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể phường;

- Công chức phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.900
Truy cập hiện tại 25