C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường An Đông năm 2022
Ngày cập nhật 18/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  15 /KH-UBND

                                An Đông, ngày  24  tháng 01 năm 2022

                                                           

 

 

KẾ HOẠCH

`Tuyên truyền cải cách hành chính

trên địa bàn phường An Đông năm 2022

 

 
   

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2022 và Kế hoạch số …./KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND phường An Đông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường với trọng tâm là thực hiện Chuyển đổi số, UBND phường An Đông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

`1. Mục đích:

- Tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận nhất trí cao nhằm phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Phường.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với trọng tâm là thực hiện Chuyển đổi số.

- Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của người dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Đáp ứng có hiệu quả nhu cầu hiểu biết của cán bộ, công chức và nhân dân những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Đối tượng: Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

1. Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: UBND phường và các bộ phận chuyên môn liên quan.

- Nội dung: Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của phường.

Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như Zalo, Facebook,...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính.

Tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm nâng cao nhận thức, nhận biết của người dân đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh, của chính quyền địa phương.

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả về thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công mức độ 3 và 4.

2. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội thuộc phường phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2022 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Các bộ phận chuyên môn liên quan, các ban ngành đoàn thể thuộc phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính của phường.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2022, yêu cầu toàn thể CBCC, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                           

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ thành phố;

- Thường trực đảng ủy;

- TT HĐND phường;

- CT và các PCT UBND phường;

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể phường;

- Công chức phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

             CHỦ TỊCH

 

 

 

 

        Nguyễn Đình Nghị

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.882
Truy cập hiện tại 24