Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 18/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  26 /QĐ-UBND                                                                                       An Đông, ngày 13   tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 2469/UBND-KHCN ngày 12/7/2018 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc Quyết định về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường An Đông phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14 ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND phường An Đông.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                                CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Kinh tế TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.                                                             Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   26 /QĐ- UBND ngày  13  tháng   3  năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

15

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

16

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

17

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

18

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

19

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

20

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

23

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

 

 

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

25

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

26

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

27

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

28

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

29

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (16 TTHC)

 

 

30

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

 

31

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

32

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

33

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

34

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

35

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

36

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

38

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

39

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

40

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

41

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

42

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

43

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

44

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

45

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

 

 

46

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

49

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/02/2019

 

50

Sáp nhập, chia, tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

51

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

52

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

53

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

III.

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (05 TTHC)

 

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 05/11/2018

 

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

 

56

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

57

Đăng ký hoạt động thư viện, tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

58

Công nhận CLB thể thao cơ sở

 

IV.

Y TẾ (01 TTHC)

 

 

59

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

V.

NỘI VỤ (14 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

 

 

60

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

61

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

62

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

63

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

64

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

65

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

66

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

67

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

68

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

69

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (04 TTHC)

 

 

70

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định Số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

71

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

 

72

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

73

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VI.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC)

 

 

74

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

 

75

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

76

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

77

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ cho UBND cấp xã thực hiện)

 

78

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

 

79

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2. Lĩnh vực Khuyến nông (01 TTHC)

 

 

80

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

 

VII.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (27 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Môi trường (04 TTHC)

 

 

81

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

82

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

83

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

84

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

2. Lĩnh vực Đất đai (23 TTHC)

 

 

 

Mục 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

 

 

85

Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

86

Cung cấp dữ liệu đất đai

 

 

Mục 2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (21 TTHC)Hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

 

 

87

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

88

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

89

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

90

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

91

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

92

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

93

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

94

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

95

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

96

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

97

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

98

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

99

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

100

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyền quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

101

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

102

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

103

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

104

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

105

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

106

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

107

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

VIII.

TƯ PHÁP (42 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

 

108

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 25 88/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

109

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

 

110

Công nhận hòa giải viên

 

111

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

112

Thôi làm hòa giải viên

 

113

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

3. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

 

 

114

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

 

4. Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

 

 

115

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

116

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

117

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

 

118

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

119

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

120

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

121

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

122

Chứng thực di chúc

 

123

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

124

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

125

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

5. Lĩnh vực Hộ tịch (20 TTHC)

 

 

126

Đăng ký khai sinh

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

127

Đăng ký kết hôn

 

128

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

129

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

130

Đăng ký khai tử

 

131

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

132

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

134

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

135

Đăng ký giám hộ

 

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

138

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

139

Đăng ký lại khai sinh

 

140

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

141

Đăng ký lại kết hôn

 

142

Đăng ký lại khai tử

 

143

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

144

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

145

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

6. Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

 

146

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

147

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

148

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  26 /QĐ-UBND                               An Đông, ngày 13   tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 2469/UBND-KHCN ngày 12/7/2018 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc Quyết định về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường An Đông phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14 ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND phường An Đông.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                                CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Kinh tế TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.                                                             Nguyễn Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

15

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

16

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

17

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

18

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

19

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

20

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

23

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

 

 

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

25

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

26

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

27

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

28

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

29

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (16 TTHC)

 

 

30

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

 

31

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

32

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

33

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

34

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

35

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

36

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

38

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

39

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

40

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

41

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

42

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

43

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

44

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

45

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

 

 

46

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

49

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/02/2019

 

50

Sáp nhập, chia, tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

51

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

52

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

53

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

III.

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (05 TTHC)

 

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 05/11/2018

 

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

 

56

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

57

Đăng ký hoạt động thư viện, tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

58

Công nhận CLB thể thao cơ sở

 

IV.

Y TẾ (01 TTHC)

 

 

59

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

V.

NỘI VỤ (14 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

 

 

60

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

61

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

62

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

63

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

64

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

65

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

66

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

67

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

68

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

69

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (04 TTHC)

 

 

70

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định Số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

71

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

 

72

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

73

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VI.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC)

 

 

74

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

 

75

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

76

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

77

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ cho UBND cấp xã thực hiện)

 

78

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

 

79

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2. Lĩnh vực Khuyến nông (01 TTHC)

 

 

80

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

 

VII.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (27 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Môi trường (04 TTHC)

 

 

81

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

82

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

83

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

84

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

2. Lĩnh vực Đất đai (23 TTHC)

 

 

 

Mục 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

 

 

85

Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

86

Cung cấp dữ liệu đất đai

 

 

Mục 2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (21 TTHC)Hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

 

 

87

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

88

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

89

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

90

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

91

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

92

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

93

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

94

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

95

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

96

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

97

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

98

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

99

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

100

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyền quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

101

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

102

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

103

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

104

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

105

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

106

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

107

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

VIII.

TƯ PHÁP (42 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

 

108

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 25 88/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

109

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

 

110

Công nhận hòa giải viên

 

111

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

112

Thôi làm hòa giải viên

 

113

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

3. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

 

 

114

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

 

4. Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

 

 

115

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

116

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

117

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

 

118

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

119

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

120

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

121

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

122

Chứng thực di chúc

 

123

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

124

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

125

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

5. Lĩnh vực Hộ tịch (20 TTHC)

 

 

126

Đăng ký khai sinh

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

127

Đăng ký kết hôn

 

128

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

129

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

130

Đăng ký khai tử

 

131

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

132

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

134

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

135

Đăng ký giám hộ

 

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

138

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

139

Đăng ký lại khai sinh

 

140

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

141

Đăng ký lại kết hôn

 

142

Đăng ký lại khai tử

 

143

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

144

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

145

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

6. Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

 

146

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

147

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

148

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

 

vTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

15

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

16

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

17

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

18

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

19

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

20

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

23

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

 

 

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

25

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

26

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

27

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

28

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

29

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (16 TTHC)

 

 

30

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

 

31

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

32

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

33

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

34

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

35

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

36

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

38

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

39

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

40

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

41

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

42

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

43

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

44

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

45

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

 

 

46

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

49

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/02/2019

 

50

Sáp nhập, chia, tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

51

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

52

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

53

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

III.

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (05 TTHC)

 

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 05/11/2018

 

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

 

56

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

57

Đăng ký hoạt động thư viện, tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

58

Công nhận CLB thể thao cơ sở

 

IV.

Y TẾ (01 TTHC)

 

 

59

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

V.

NỘI VỤ (14 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

 

 

60

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

61

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

62

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

63

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

64

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

65

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

66

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

67

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

68

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

69

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (04 TTHC)

 

 

70

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định Số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

71

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

 

72

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

73

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VI.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC)

 

 

74

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

 

75

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

76

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

77

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ cho UBND cấp xã thực hiện)

 

78

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

 

79

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2. Lĩnh vực Khuyến nông (01 TTHC)

 

 

80

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

 

VII.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (27 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Môi trường (04 TTHC)

 

 

81

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

82

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

83

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

84

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

2. Lĩnh vực Đất đai (23 TTHC)

 

 

 

Mục 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

 

 

85

Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

86

Cung cấp dữ liệu đất đai

 

 

Mục 2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (21 TTHC)Hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

 

 

87

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

88

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

89

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

90

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

91

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

92

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

93

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

94

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

95

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

96

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

97

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

98

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

99

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

100

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyền quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

101

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

102

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

103

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

104

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

105

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

106

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

107

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

VIII.

TƯ PHÁP (42 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

 

108

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 25 88/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

109

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

 

110

Công nhận hòa giải viên

 

111

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

112

Thôi làm hòa giải viên

 

113

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

3. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

 

 

114

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

 

4. Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

 

 

115

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

116

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

117

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

 

118

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

119

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

120

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

121

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

122

Chứng thực di chúc

 

123

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

124

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

125

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

5. Lĩnh vực Hộ tịch (20 TTHC)

 

 

126

Đăng ký khai sinh

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

127

Đăng ký kết hôn

 

128

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

129

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

130

Đăng ký khai tử

 

131

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

132

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

134

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

135

Đăng ký giám hộ

 

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

138

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

139

Đăng ký lại khai sinh

 

140

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

141

Đăng ký lại kết hôn

 

142

Đăng ký lại khai tử

 

143

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

144

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

145

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

6. Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

 

146

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

147

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

148

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  26 /QĐ-UBND                               An Đông, ngày 13   tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 2469/UBND-KHCN ngày 12/7/2018 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc Quyết định về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường An Đông phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14 ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND phường An Đông.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                                CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Kinh tế TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.                                                             Nguyễn Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

15

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

16

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

17

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

18

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

19

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

20

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

23

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

 

 

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

25

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

26

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

27

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

28

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

29

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (16 TTHC)

 

 

30

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

 

31

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

32

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

33

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

34

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

35

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

36

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

38

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

39

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

40

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

41

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

42

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

43

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

44

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

45

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

 

 

46

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

49

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/02/2019

 

50

Sáp nhập, chia, tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

51

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

52

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

53

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

III.

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (05 TTHC)

 

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 05/11/2018

 

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

 

56

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

57

Đăng ký hoạt động thư viện, tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

58

Công nhận CLB thể thao cơ sở

 

IV.

Y TẾ (01 TTHC)

 

 

59

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

V.

NỘI VỤ (14 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

 

 

60

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

61

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

62

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

63

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

64

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

65

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

66

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

67

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

68

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

69

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (04 TTHC)

 

 

70

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định Số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

71

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

 

72

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

73

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VI.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC)

 

 

74

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

 

75

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

76

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

77

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ cho UBND cấp xã thực hiện)

 

78

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

 

79

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2. Lĩnh vực Khuyến nông (01 TTHC)

 

 

80

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

 

VII.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (27 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Môi trường (04 TTHC)

 

 

81

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

82

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

83

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

84

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

2. Lĩnh vực Đất đai (23 TTHC)

 

 

 

Mục 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

 

 

85

Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

86

Cung cấp dữ liệu đất đai

 

 

Mục 2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (21 TTHC)Hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

 

 

87

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

88

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

89

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

90

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

91

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

92

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

93

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

94

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

95

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

96

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

97

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

98

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

99

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

100

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyền quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

101

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

102

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

103

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

104

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

105

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

106

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

107

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

VIII.

TƯ PHÁP (42 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

 

108

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 25 88/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

109

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

 

110

Công nhận hòa giải viên

 

111

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

112

Thôi làm hòa giải viên

 

113

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

3. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

 

 

114

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

 

4. Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

 

 

115

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

116

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

117

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

 

118

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

119

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

120

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

121

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

122

Chứng thực di chúc

 

123

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

124

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

125

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

5. Lĩnh vực Hộ tịch (20 TTHC)

 

 

126

Đăng ký khai sinh

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

127

Đăng ký kết hôn

 

128

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

129

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

130

Đăng ký khai tử

 

131

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

132

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

134

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

135

Đăng ký giám hộ

 

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

138

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

139

Đăng ký lại khai sinh

 

140

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

141

Đăng ký lại kết hôn

 

142

Đăng ký lại khai tử

 

143

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

144

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

145

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

6. Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

 

146

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

147

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

148

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

 

vTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

15

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

16

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

17

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

18

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

19

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

20

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

23

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

 

 

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

25

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

26

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

27

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

28

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

29

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (16 TTHC)

 

 

30

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

 

31

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

32

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

33

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

34

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

35

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

36

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

38

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

39

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

40

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

41

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

42

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

43

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

44

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

45

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

 

 

46

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

48

Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

49

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/02/2019

 

50

Sáp nhập, chia, tách, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

51

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

52

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

53

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

III.

VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (05 TTHC)

 

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2581/QĐ- UBND ngày 05/11/2018

 

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

 

56

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

57

Đăng ký hoạt động thư viện, tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

58

Công nhận CLB thể thao cơ sở

 

IV.

Y TẾ (01 TTHC)

 

 

59

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

V.

NỘI VỤ (14 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

 

 

60

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

61

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

62

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

63

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

64

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

65

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

66

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

67

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

68

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

69

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (04 TTHC)

 

 

70

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định Số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 

71

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

 

72

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

73

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VI.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC)

 

 

74

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

 

75

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

76

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

77

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ cho UBND cấp xã thực hiện)

 

78

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

 

79

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2. Lĩnh vực Khuyến nông (01 TTHC)

 

 

80

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

 

VII.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (27 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Môi trường (04 TTHC)

 

 

81

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

82

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

83

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

84

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

2. Lĩnh vực Đất đai (23 TTHC)

 

 

 

Mục 1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

 

 

85

Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

86

Cung cấp dữ liệu đất đai

 

 

Mục 2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (21 TTHC)Hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

 

 

87

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

88

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

89

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

90

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

91

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

92

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

93

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

94

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

95

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

96

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

97

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

98

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

99

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

100

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyền quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

101

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

102

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

103

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

104

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

105

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

 

106

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

107

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

VIII.

TƯ PHÁP (42 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

 

108

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 25 88/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

109

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

 

110

Công nhận hòa giải viên

 

111

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

112

Thôi làm hòa giải viên

 

113

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

3. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

 

 

114

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

 

4. Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

 

 

115

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

116

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

117

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

 

118

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

119

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

120

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

121

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

122

Chứng thực di chúc

 

123

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

124

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

125

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

5. Lĩnh vực Hộ tịch (20 TTHC)

 

 

126

Đăng ký khai sinh

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

127

Đăng ký kết hôn

 

128

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

129

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

130

Đăng ký khai tử

 

131

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

132

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

134

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

135

Đăng ký giám hộ

 

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

138

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

139

Đăng ký lại khai sinh

 

140

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

141

Đăng ký lại kết hôn

 

142

Đăng ký lại khai tử

 

143

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

144

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

145

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

6. Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

 

146

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

 

147

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

148

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  26 /QĐ-UBND                               An Đông, ngày 13   tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 2469/UBND-KHCN ngày 12/7/2018 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc Quyết định về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường An Đông phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14 ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND phường An Đông.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                                CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Kinh tế TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.                                                             Nguyễn Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA

UBND PHƯỜNG AN  ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND phường)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I.

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (19 TTHC)

 

 

 

1. Lĩnh vực Người có công (23 TTHC)

 

 

1.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

 

2.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

3

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 2995/QĐ- UBND ngày 24/12/2018

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

6

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

8

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

9

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

11

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

12

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

 

13

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

14

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thà