C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 20/10/2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, thành ủy, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố Huế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính từ đó tổ chức tuyên truyền đến từng nhóm đối tượng cụ thể, mà trọng tâm là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, phường tới đông đảo quần chúng nhân dân, từ đó tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính ở địa phương, đồng thời nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công chức phụ trách văn hóa thông tin của phường có trách nhiệm đưa tin, bài về cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng.

- Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế và phường giai đoạn 2016 - 2020; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền của Kế hoạch là cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường An Đông.

 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Huế về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhà nước.

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của thành phố, phường. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

5. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị.

6. Tổ chức  thường xuyên việc rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của UBND, mối quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước và nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

7. Tình hình triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa, công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính, các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, đặc biệt là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Môi trường, đấu thầu…và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp phường, xã.

8. Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

9. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

10. Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Email, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo   của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Trên phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thanh phường).

 2. Cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, niêm yếu công khai.

3. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

5. Đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình họp thường kỳ, lồng ghép vào các hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan.

6. Nhận và phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền, thông tin về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, lộ trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

7. Củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó có đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến cải cách hành chính.

8. Đưa nội dung thông tin về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào chương trình họp hàng quý, 6 tháng, năm của UBND phường.

9. UBMTTQVN phường và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, công chức đang phụ trách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó liên quan đến công tác cải cách hành chính ở địa phương.

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả cuộc vận động Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

4. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở phường.

5. Kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, các mô hình hay liên quan đến công tác cải cách hành chính tại UBND phường, các đơn vị liên quan.

6. Quan tâm, bố trí kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước ở địa phương.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức tài chính – kế toán tham mưu cho UBND phường cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

2. Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

3. Văn phòng UBND phường phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND phường và UBND thành phố về công tác cải cách hành chính.

4. Các ban ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố, phường; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh, thành phố, phường và các văn bản liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính khác, các ngành thuộc UBND phường, các đoàn thể, chính trị có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

- Hàng quý, 6 tháng và năm, các ban ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và đề ra phương hướng công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính gửi UBND phường để tổng hợp, báo cáo UBND phường và UBND thành phố.

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, thành ủy, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố Huế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính từ đó tổ chức tuyên truyền đến từng nhóm đối tượng cụ thể, mà trọng tâm là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, phường tới đông đảo quần chúng nhân dân, từ đó tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính ở địa phương, đồng thời nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công chức phụ trách văn hóa thông tin của phường có trách nhiệm đưa tin, bài về cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng.

- Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế và phường giai đoạn 2016 - 2020; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền của Kế hoạch là cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường An Đông.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Huế về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhà nước.

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của thành phố, phường. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

5. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị.

6. Tổ chức  thường xuyên việc rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của UBND, mối quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước và nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

7. Tình hình triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa, công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính, các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, đặc biệt là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Môi trường, đấu thầu…và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp phường, xã.

8. Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

9. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

10. Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Email, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo   của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Trên phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thanh phường).

 2. Cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, niêm yếu công khai.

3. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

5. Đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình họp thường kỳ, lồng ghép vào các hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan.

6. Nhận và phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền, thông tin về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, lộ trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

7. Củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó có đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến cải cách hành chính.

8. Đưa nội dung thông tin về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào chương trình họp hàng quý, 6 tháng, năm của UBND phường.

9. UBMTTQVN phường và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, công chức đang phụ trách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó liên quan đến công tác cải cách hành chính ở địa phương.

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả cuộc vận động Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

4. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở phường.

5. Kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, các mô hình hay liên quan đến công tác cải cách hành chính tại UBND phường, các đơn vị liên quan.

6. Quan tâm, bố trí kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước ở địa phương.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức tài chính – kế toán tham mưu cho UBND phường cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

2. Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

3. Văn phòng UBND phường phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND phường và UBND thành phố về công tác cải cách hành chính.

4. Các ban ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố, phường; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh, thành phố, phường và các văn bản liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính khác, các ngành thuộc UBND phường, các đoàn thể, chính trị có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

- Hàng quý, 6 tháng và năm, các ban ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và đề ra phương hướng công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính gửi UBND phường để tổng hợp, báo cáo UBND phường và UBND thành phố.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.836
Truy cập hiện tại 18