C:\Fportal\ThanhPho\andong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 20/10/2020

 KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2020

 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Huế về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Huế; Căn cứ Quyết định số 7286/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Ủy ban nhân dân (UBND) phường ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020, với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sau:

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường theo Quyết Định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và triển khai Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường.

3. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch hành chính.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện CCHC theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của Chính Phủ và các hướng dẫn của cấp trên. 

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan. Đảm bảo sự cần thiết, tính đồng bộ, hợp pháp và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.

Tiếp tục rà soát các loại văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, UBND phường ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của thành phố, tỉnh, Trung ương, loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền; điều chỉnh những quy định không còn phù hợp thực tế, sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản QPPL.

Đẩy mạnh công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của UBND phường ban hành.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực và theo hướng dẫn của tỉnh, thành phố.

Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục mới ban hành đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng của bộ phận "một cửa, một cửa liên thông" hiện đại.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn phường theo Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh nhằm nắm bắt nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

 Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong cải cách thủ tục hành chính;

Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy tại UBND phường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cán bộ, công chức với nhau và với cấp trên.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với thực tiễn công tác.

Triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016).

            Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả của phường.

Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Thực hiện Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 04/01/2013 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thi hành công vụ, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Chú trọng chất lượng cán bộ, công chức; thực hiện quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, có cơ cấu hợp lý đảm bảo số lượng.

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá; gắn liền công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng

5. Cải cách tài chính công:

Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các cơ quan nhà nước. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập;

Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của nhà nước về quản lý ngân sách, các nguồn quỹ thu trong dân, tập trung tuyên truyền chính sách về thuế.

          Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, không chuyên trách và các đối tượng khác theo quy định.

           Tiếp tục thực hiện kế họach thu, chi ngân sách theo quyết định của thành phố, thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo thu chi đúng quy định đồng thời tiết kiệm chi phí thường xuyên, tăng chi đầu tư.

          Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực nhằm giảm nguồn chi của ngân sách phường.

          6. Hiện đại hóa hành chính:

          Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của cơ quan. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân phường.

          Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh và Thành phố. Thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định để nhân dân biết thực hiện và giám sát.

Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC gắn liền với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 trong các lĩnh vực. Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan tới phục vụ nhân dân.

Xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 :2015 quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2015 và hoạt động kiểm tra tại UBND phường.

Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo địa phương. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành:

          Đảng ủy, HĐND, UBND tích cực đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; xác định và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu cơ quan, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính. Giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính; động viên khen thưởng cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, phản ánh trung thực cá nhân thực hiện công việc chậm trễ, hiệu quả kém, có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.Chấn chỉnh, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm.

          Chấp hành nghiêm túc các báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cán bộ, công chức tại bộ phận “Tiếp nhận và hoàn trả kết quả” cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi thủ tục hành chính. Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân phường và cơ quan cấp trên theo định kỳ quý, 6 tháng và cả năm.

Công tác kiểm tra giám sát tại cơ quan phải thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức, công dân và UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Yêu cầu trưởng các ban ngành đoàn thể và cán bộ, công chức tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020./.

 

Lê Văn Phước
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.795
Truy cập hiện tại 16