Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ III/2023
Ngày cập nhật 19/09/2023

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Qúy III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023)

___________

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

 

Đơn vị tính: Số PAKN

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

...

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023)

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

219

212

7

0

191

172

19

0

28

28

0

1.1

Thủ tục đăng ký khai sinh

20

18

2

0

20

20

0

0

0

0

 

1.2

Thủ tục đăng ký kết hôn

38

38

0

0

38

38

0

0

0

0

 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử

29

29

0

0

29

29

0

0

0

0

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

 

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

68

55

1

0

68

60

8

0

0

0

 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

3

0

3

0

3

3

0

0

0

0

 

 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

59

46

0

0

59

48

11

0

0

0

 

 

Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

28

28

0

0

0

0

0

0

28

28

 

2

Lĩnh vực: Chứng thực

1306

94

1.212

0

1306

1281

24

1

0

0

0

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1200

94

1106

0

1200

1103

97

0

0

0

 

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

106

0

106

0

106

96

9

1

0

0

 

3

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

 

Thành lập nhóm trẻ tư thục

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

 

4

Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

47

18

29

0

47

47

0

0

0

0

0

4.1

Lĩnh vực: Người có công

7

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

 

Hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

7

0

0

0

7

7

0

0

0

0

 

4.2

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

40

18

22

0

40

40

0

0

0

0

0

 

Thủ tục "Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

40

18

22

0

40

40

0

0

0

0

 

 

Thủ tục "Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ Người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

 

3

0

3

0

3

0

0

0

0

6

Lĩnh vực: Đất đai

27

19

8

0

16

16

0

0

11

11

0

 

Cấp giấy CNQSD đất theo một cửa liên thông

27

19

8

0

16

16

0

0

11

11

0

 

Đăng ký biến động QSD đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số=(1)
+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

1603

344

1259

0

1564

1516

46

2

39

39

0

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.07b/VPCP/KSTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

“4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

Đơn vị tính: TTHC, %

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

TT

Lĩnh vực

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương

TTHC được thực hiện theo CCMC, MCLT

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo CCMC, MCLT được ban hành

Tổng số TTHC

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

TTHC

Tại BPMC cấp tỉnh

Tại BPMC cấp huyện

Tại BPMC cấp xã

Tổng số quy trình

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp Xã

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)+(14)

(12)

(13)

(14)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

19

 

 

19

32

   

32

38

 

21 

17 

2

Lĩnh vực Giáo dục

5

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

3

Lĩnh vực VHTT

5

 

 

5

 

 

 

 

7

 

 

7

3

Lĩnh vực Y tế

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

5

Lĩnh vực Nội vụ

14

 

 

14

 

 

 

 

14

 

 

14

6

Lĩnh vực TNMT

27

 

 

27

 

 

 

 

38

 

35

3

7

Lĩnh vực Tư pháp

42

 

 

42

2

 

 

2

44

 

 

44

TỔNG CỘNG

113

 

 

113 

 34

 

 

34 

147

 

56 

 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.08/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023)

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

STT

Lĩnh vực

DVCTT mức độ 3

DVCTT mức độ 4

Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia

(có=1; không=0)

Được giao

Đã triển khai

Số lượng hồ sơ phát sinh

Được giao

Đã triển khai

Số lượng hồ sơ phát sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(8)

A

DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO

 

1

CẤP PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

Chứng thực chữ ký

 

 

X

 

 

 

1

B

ĐVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI

 

2

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

18

18

 

 

 

1

2

Lĩnh vực chứng thực

 

94

94

 

 

 

1

3

Lĩnh vực Đất đai

 

19

19

 

 

 

1

4

Lĩnh vực Hộ tịch

 

212

212

 

 

 

1

5

Lĩnh vực NCC liên thông

 

0

0

 

 

 

 

6

Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

 

1

1

 

 

 

1

 

TỔNG CỘNG

 

344

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 798.637
Truy cập hiện tại 58