Tìm kiếm tin tức

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường năm 2020
Ngày cập nhật 17/01/2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

trên địa bàn phường năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm trên địa bàn phường An Đông. Nay, UBND phường An Đông ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Nhằm triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường có hiệu quả và chất lượng với các nội dung như: Kiểm soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp; phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp.

1.2. Hoàn thiện các nội dung về quy định, thủ tục hành chính, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính.

1.3. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, Trưởng các ban ngành, đơn vị, bộ phận, của cán bộ, công chức thuộc phường trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Nhà nước về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

1.4. Khuyến khích cá nhân và tổ chức tham gia tích cực trong việc tìm hiểu, năm vững các quy định về thủ tục hành chính, từ đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chuyên môn.

2. Yêu cầu:

2.1. Các nhệm vụ triển khai phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc có tính thiết thực và có hiệu quả đối với từng bộ phận chuyên môn được phân công.

2.2. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

2.3. Phát huy tính chủ động của công chức đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn thuộc phường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

2.4. Gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

 

B. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung thực hiện:

- Lồng ghép những buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân tại địa phương về các quy định mới về TTHC.

- Đăng tin, bài những sáng kiến về cải cách TTHC trên trang thông tin điện tử của Phường(nếu có).

1.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

-Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phường thực hiện;

1.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Công tác kiểm tra giám sát

2.1. Nội dung công việc:

- Tự kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối chiếu và so sánh quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với cách thực hiện trên thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tự kiểm tra việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Văn phòng HĐND UBND chủ trì.

Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu UBND phường thực hiện;

- Các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan thuộc phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

2.3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

C. NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

-Tham gia đầy đủ các lớp hướng dẫn, tập huấn cho công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC do Thành phố tổ chức.

D. THỰC HIỆN “ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯƠC”

1. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức rà soát, đánh giá từng loại báo cáo, chế độ báo cáo và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

- Xây dựng các tiêu chí báo cáo.

- Tổng hợp các ý kiến về xây dựng chế độ báo cáo theo hướng đơn giản hóa.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì tham mưu UBND phường;

- Các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

E. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Nội dung thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/10/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.

-Thống kê đầy đủ các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoạc tham mưu giải quyết và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

- Tổng hợp, lập và nộp báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC và các bộ phận liên quan giải quyết TTHC phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện:

- Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 

Kỳ báo cáo

 

 

Đơn vị báo

cáo

 

 

Thời hạn gửi báo cáo

Biểu mẫu

Quý I

Quý II

Quý III

Năm

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND các Phường thuộc Thành phố.

Trước  ngày 15/03

Trước

ngày 15/6

Trước ngày 15/9

Trước ngày 15/12

05a/VPCP/KSTT,

06a/VPCP/KSTT,

6g/VPCP/KSTT,

tại phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

 

8. Kinh phí thực hiện kế hoạch:

8.1. Nội dung thực hiện:

Hướng dẫn và lập kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

8.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Bộ phận Tài chính kế toán phường chủ trì thực hiện;

- Công chức Văn phòng – Thống kê(công chức đầu mối KSTTHC) phối hợp thực hiện.

8.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

UBND phường ban hành kế hoạch và yêu cầu các cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;

- Phòng Nội thành phố;

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;

- CT và các PCT.UBND phường;

- Công an, Quân sự phường;

- Các bộ phận chuyên môn: TP-HT, VP-TK, TC-KT, VH-XH, ĐC-XD;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

 

B. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung thực hiện:

- Lồng ghép những buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân tại địa phương về các quy định mới về TTHC.

- Đăng tin, bài những sáng kiến về cải cách TTHC trên trang thông tin điện tử của Phường(nếu có).

1.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

-Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phường thực hiện;

1.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Công tác kiểm tra giám sát

2.1. Nội dung công việc:

- Tự kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối chiếu và so sánh quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với cách thực hiện trên thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tự kiểm tra việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Văn phòng HĐND UBND chủ trì.

Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu UBND phường thực hiện;

- Các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan thuộc phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

2.3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

C. NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

-Tham gia đầy đủ các lớp hướng dẫn, tập huấn cho công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC do Thành phố tổ chức.

D. THỰC HIỆN “ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯƠC”

1. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức rà soát, đánh giá từng loại báo cáo, chế độ báo cáo và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

- Xây dựng các tiêu chí báo cáo.

- Tổng hợp các ý kiến về xây dựng chế độ báo cáo theo hướng đơn giản hóa.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì tham mưu UBND phường;

- Các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

E. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Nội dung thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/10/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.

-Thống kê đầy đủ các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoạc tham mưu giải quyết và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

- Tổng hợp, lập và nộp báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC và các bộ phận liên quan giải quyết TTHC phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện:

- Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 

Kỳ báo cáo

 

 

Đơn vị báo

cáo

 

 

Thời hạn gửi báo cáo

Biểu mẫu

Quý I

Quý II

Quý III

Năm

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND các Phường thuộc Thành phố.

Trước  ngày 15/03

Trước

ngày 15/6

Trước ngày 15/9

Trước ngày 15/12

05a/VPCP/KSTT,

06a/VPCP/KSTT,

6g/VPCP/KSTT,

tại phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

 

8. Kinh phí thực hiện kế hoạch:

8.1. Nội dung thực hiện:

Hướng dẫn và lập kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

8.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Bộ phận Tài chính kế toán phường chủ trì thực hiện;

- Công chức Văn phòng – Thống kê(công chức đầu mối KSTTHC) phối hợp thực hiện.

8.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

UBND phường ban hành kế hoạch và yêu cầu các cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;

- Phòng Nội thành phố;

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;

- CT và các PCT.UBND phường;

- Công an, Quân sự phường;

- Các bộ phận chuyên môn: TP-HT, VP-TK, TC-KT, VH-XH, ĐC-XD;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

 

B. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung thực hiện:

- Lồng ghép những buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân tại địa phương về các quy định mới về TTHC.

- Đăng tin, bài những sáng kiến về cải cách TTHC trên trang thông tin điện tử của Phường(nếu có).

1.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

-Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phường thực hiện;

1.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Công tác kiểm tra giám sát

2.1. Nội dung công việc:

- Tự kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối chiếu và so sánh quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với cách thực hiện trên thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tự kiểm tra việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Văn phòng HĐND UBND chủ trì.

Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu UBND phường thực hiện;

- Các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan thuộc phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

2.3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

C. NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

-Tham gia đầy đủ các lớp hướng dẫn, tập huấn cho công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC do Thành phố tổ chức.

D. THỰC HIỆN “ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯƠC”

1. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức rà soát, đánh giá từng loại báo cáo, chế độ báo cáo và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

- Xây dựng các tiêu chí báo cáo.

- Tổng hợp các ý kiến về xây dựng chế độ báo cáo theo hướng đơn giản hóa.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì tham mưu UBND phường;

- Các cán bộ, công chức ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

E. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Nội dung thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/10/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.

-Thống kê đầy đủ các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoạc tham mưu giải quyết và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

- Tổng hợp, lập và nộp báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC và các bộ phận liên quan giải quyết TTHC phối hợp thực hiện.

3. Thời gian thực hiện:

- Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 

Kỳ báo cáo

 

 

Đơn vị báo

cáo

 

 

Thời hạn gửi báo cáo

Biểu mẫu

Quý I

Quý II

Quý III

Năm

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND các Phường thuộc Thành phố.

Trước  ngày 15/03

Trước

ngày 15/6

Trước ngày 15/9

Trước ngày 15/12

05a/VPCP/KSTT,

06a/VPCP/KSTT,

6g/VPCP/KSTT,

tại phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

 

8. Kinh phí thực hiện kế hoạch:

8.1. Nội dung thực hiện:

Hướng dẫn và lập kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

8.2. Bộ phận, đơn vị thực hiện:

- Bộ phận Tài chính kế toán phường chủ trì thực hiện;

- Công chức Văn phòng – Thống kê(công chức đầu mối KSTTHC) phối hợp thực hiện.

8.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

UBND phường ban hành kế hoạch và yêu cầu các cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn có liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;

- Phòng Nội thành phố;

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;

- CT và các PCT.UBND phường;

- Công an, Quân sự phường;

- Các bộ phận chuyên môn: TP-HT, VP-TK, TC-KT, VH-XH, ĐC-XD;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nghị

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9