Tìm kiếm tin tức

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường An Đông
Ngày cập nhật 09/07/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

Công bố lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn

 quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường An Đông

(Tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND,

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND phường An Đông)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

  An Đông, ngày 08  tháng 10 năm 2018                           

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                            Nguyễn Đình Nghị


ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND

An Đông, ngày   tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Đông

 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Công văn số 2469/UBND-KHCN ngày 12/7/2018 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường An Đông phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký của Chủ tịch UBND phường An Đông.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                             CHỦ TỊCH

- UBND Thành phố Huế (b/c);

- Phòng Nội vụ TP Huế (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, BCĐ ISO.                                                                             Nguyễn Đình Nghị

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 12