Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG AN ĐÔNG NĂM 2024
Ngày cập nhật 03/04/2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN ĐÔNG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-UBND

An Đông, ngày    tháng 4 năm 2024

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Chuyển đổi số phường An Đông năm 2024

 

 
 
 

 


I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH.

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

- Luật Giao dịch điện tử 22/6/2023;

- Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;

- Chương trình hành động số 120/CTr-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025;

- Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024;

- Kế hoạch số 8811/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai chương trình Chuyển đổi số thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

II. MỤC TIÊU.

1. Phát triển chính quyền số.

Đơn vị được kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Tỉnh để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.

- Phấn đấu 50% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Phấn đấu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

- Phấn đấu 100%  người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền.

- Phấn đấu đạt 90% tiêu chí về hoàn thiện chính quyền số.

- Phấn đấu chỉ số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 85%.

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

- 90% hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- 100% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

2. Phát triển kinh tế số.

- Phấn đấu 95% doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng;

3. Phát triển xã hội số

- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh đạt  ước khoảng 75%;

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác ước đạt 75%;

- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân ước đạt trên 40%;

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên ước khoảng 40%;

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang ước khoảng đạt 80%;

- Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 50%;

- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có sử dụng dịch vụ công trực tuyến ước đạt trên 50%;

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử ước đạt 70%;

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

Kèm phụ lục nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số phường năm 2024.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

- Quảng bá hình ảnh, nét đẹp, thành tựu văn hóa, xã hội người dân, chính quyền địa phương trên các phương tiện thông tin truyền thông và mạng xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin liên quan đến các vấn đề của phường đến người dân trên địa bàn biết, tiếp cận thông tin từ thành phố, đảm bảo thông tin nhanh, minh bạch đến với người dân trên địa bàn.

- Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng phổ biến kỹ năng thanh toán, tiếp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng phân biệt tin thật, giả trên các trang mạng xã hội, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng mạng internet.

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá và đưa sản phẩn của địa phương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử,  mở rộng thị trường nông sản.

Phối hợp Công ty Cổ phần viễn thông FPT - Chi nhánh Huế cung cấp dịch vụ ứng dụng ví điện tử Hue-S để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến (giao tiếp không chạm) các dịch vụ công toàn trình và một phần cũng như nhu cầu hàng ngày của tổ chức, người dân.

3. Giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền số.

-Tham gia duy trì, nâng cấp, phát triển chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

4. Kinh tế số.

- Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh.

5. Xã hội số.

- Tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế của tỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin về chuyển đổi số do cấp trên tổ chức tổ chức.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Ngân sách nhà nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng HĐND&UBND.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá xếp hạng Chuyển đổi số thành phố Huế năm 2024.

- Đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Bộ phận Tài chính kế toán.

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 và kinh phí triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo đúng quy định.

3. Bộ phận Tư pháp

Phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan triển khai số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn thành phố Huế.

4. UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể phường

Tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chuyển đổi số, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận                                                                     CHỦ TỊCH

- Phòng VHTT TP;                                                                                         

- TT.UBND phường’

- CBCC phường;

- Lưu VP,                                                                                                         

 

 

                                                                            Trần Thị Tường Vy

 

 

 

 

 

                                                                                                      PHỤ LỤC

DANH MỤC K HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG AN ĐÔNG NĂM 2024

 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày      /4/2024 của UBND phường)

 

 

TT

Nội dung

Mục tiêu, quy mô

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

 triển khai

Ghi chú

1

Tham gia tập huấn các lớp ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số

Tập huấn

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND phường

Năm 2024

 

2

Tham gia ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Huế

Xây dựng hệ thống dữ liệu GIS về trật tự xây dựng đô thị và phần mền ứng dụng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Huế

Đội Quản lý đô thị thành phố Huế

 UBND  phường

 

Năm 2024

 

3

Tham gia Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn thành phố Huế

Đảm bảo 100% số liệu trong sổ hộ tịch giấy lưu trữ tại UBND Thành phố, UBND cấp xã được cập nhật, số hóa vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

 

Phòng Tư pháp

UBND phường

Năm 2024

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 664.482
Truy cập hiện tại 56