Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v thực hiện quy định của Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị từ ngày 31/12/2022
Ngày cập nhật 17/03/2023

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN ĐÔNG                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

    Số: 01/TB-UBND                                                                                        An Đông, ngày 03 tháng 01  năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện quy định của Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu,

 sổ tạm trú giấy hết giá trị từ ngày 31/12/2022

 

 

 

 Kính gửi : - Trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ trưởng dân phố

                 - Cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

 

Thực hiện Công văn số 13754/UBND-KN2 ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

UBND phường thông báo đến Trưởng các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các ban ngành, đoàn thể, bộ phận tiếp dân….. thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Công văn số 13754/UBND-KN2 ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Phối hơp cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thay vào đó sử dụng các phương thức được quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của phường, các trang mạng xã hội (zalo, Facebook…..) ….để cán bộ, nhân dân biết và hiểu về việc sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Quán triệt yêu cầu 100% cán bộ các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sỹ Công an phường và cán bộ cốt cán cơ sở  gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặc sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), tạo lập tài khảo trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đông thời tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện góp phần làm tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường.

            3. Ban chỉ huy Công an phường bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để xử lý các sự việc phát sinh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính cần đến các thông tin về cư trú; tập trung xác nhận thông tin cư trú, thông báo số định danh cá nhân…. nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật khi người dân có nhu cầu       

             Vậy UBND phường thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nắm, có trách nhiệm thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Trong qúa trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo về thường trực UBND phường để kịp thời tập trung chỉ đạo.

 

* Nơi nhận:                                                                                                                                                                    TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

- Đảng ủy phường (để chỉ đạo);                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Các ban ngành (để thực hiện);

- BT chi bộ, tổ DP (để tuyên truyền, phối hợp);

- Lưu VP./.

                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                            Trần Thị Tường Vy

 

 

 

Trần Thị MInh Thu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 664.403
Truy cập hiện tại 48